Báo giá Bu lông neo móng M12, M14, M16, M18, M20, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48, M52, M56, M72, M100

  Báo giá bu lông neo móng M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M42, M45, M48, M52, M56, M72, M100. Nhằm giúp các đơn vị tư vấn thiết kế hay nhà thầu thi công chủ động trong việc tính toán giá bu lông neo móng để dự toán cho dự án. Bulong OHIO xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng giá tham khảo một số quy cách bu lông neo móng như sau:

  BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BU LÔNG NEO MÓNG TRÊN 1M CHIỀU DÀI

  Đường kính Bu lông neoM14M16M18M20M24M27M30M33M36M42M48
  Khối lượng / 1m chiều dài (kg)1.201.571.992.463.544.495.546.717.9910.8714.2

  1. Báo giá bu lông neo M22 sử dụng mác thép C45 cấp bền 5.6, 6.6:

  Ghi chú: Một bộ Bu lông neo M22 gồm có: 01 Bu lông neo + 01 Đai ốc + 01 long đền phẳng

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M22x400Bộ      25,000Bulong OHIO®
  2Giá Bu lông neo M22x450Bộ      31,843Bulong OHIO®
  3Giá Bu lông neo M22x500Bộ      34,994Bulong OHIO®
  4Giá Bu lông neo M22x550Bộ      38,144Bulong OHIO®
  5Giá Bu lông neo M22x600Bộ      41,295Bulong OHIO®
  6Giá Bu lông neo M22x650Bộ      44,446Bulong OHIO®
  7Giá Bu lông neo M22x700Bộ      47,597Bulong OHIO®
  8Giá Bu lông neo M22x750Bộ      50,748Bulong OHIO®
  9Giá Bu lông neo M22x800Bộ      53,899Bulong OHIO®
  10Giá Bu lông neo M22x850Bộ      57,050Bulong OHIO®
  11Giá Bu lông neo M22x900Bộ      60,200Bulong OHIO®
  12Giá Bu lông neo M22x950Bộ      63,351Bulong OHIO®
  13Giá Bu lông neo M22x1000Bộ      66,502Bulong OHIO®
  14Giá Bu lông neo M22x1100Bộ      72,804Bulong OHIO®
  15Giá Bu lông neo M22x1200Bộ      79,105Bulong OHIO®
  16Giá Bu lông neo M22x1300Bộ      85,407Bulong OHIO®
  17Giá Bu lông neo M22x1500Bộ      98,010Bulong OHIO®
  18Giá Bu lông neo M22x2000Bộ    128,735Bulong OHIO®
  bao-gia-bu-long-neo-m22

  Báo giá bu lông neo M22

  2. Báo giá bu lông neo móng M22 sử dụng mác thép 40X cấp bền 8.8:

  Ghi chú: Một bộ Bu lông neo M22 gồm có: 01 Bu lông neo + 01 Đai ốc + 01 long đền phẳng

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M22x400Bộ      41,000Bu lông OHIO®
  2Giá Bu lông neo M22x450Bộ      48,047Bu lông OHIO®
  3Giá Bu lông neo M22x500Bộ      52,998Bu lông OHIO®
  4Giá Bu lông neo M22x550Bộ      57,950Bu lông OHIO®
  5Giá Bu lông neo M22x600Bộ      62,901Bu lông OHIO®
  6Giá Bu lông neo M22x650Bộ      67,852Bu lông OHIO®
  7Giá Bu lông neo M22x700Bộ      72,804Bu lông OHIO®
  8Giá Bu lông neo M22x750Bộ      77,755Bu lông OHIO®
  9Giá Bu lông neo M22x800Bộ      82,706Bu lông OHIO®
  10Giá Bu lông neo M22x850Bộ      87,658Bu lông OHIO®
  11Giá Bu lông neo M22x900Bộ      92,609Bu lông OHIO®
  12Giá Bu lông neo M22x950Bộ      97,560Bu lông OHIO®
  13Giá Bu lông neo M22x1000Bộ    102,512Bu lông OHIO®
  14Giá Bu lông neo M22x1100Bộ    112,414Bu lông OHIO®
  15Giá Bu lông neo M22x1200Bộ    122,317Bu lông OHIO®
  16Giá Bu lông neo M22x1300Bộ    132,220Bu lông OHIO®
  17Giá Bu lông neo M22x1500Bộ    152,025Bu lông OHIO®
  18Giá Bu lông neo M22x2000Bộ    201,538Bu lông OHIO®
  Báo giá bu lông neo m22

  Báo giá bu lông neo m22

  3. Báo giá Bu lông neo móng M36 sử dụng mác thép C45 cấp bền 5.6, 6.6:

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M36x400Bộ    64,673Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M36x450Bộ    73,110Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M36x500Bộ  101,547Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M36x550Bộ  109,984Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M36x600Bộ  118,421Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M36x650Bộ  126,858Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M36x700Bộ  135,295Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M36x750Bộ  143,732Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M36x800Bộ  152,169Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M36x850Bộ  160,606Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M36x900Bộ  169,043Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M36x950Bộ  177,480Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M36x1000Bộ  185,917Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M36x1100Bộ  202,791Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M36x1200Bộ  219,665Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M36x1300Bộ  226,539Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M36x1500Bộ  240,286Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M36x2000Bộ  324,774Công ty OHIO®
  bao gia bu long neo m36

  Báo giá bu lông neo M36

   4. Báo giá Bu lông neo M36 cấp bền 8.8:

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M36x400Bộ  127,835Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M36x450Bộ  141,093Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M36x500Bộ  154,351Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M36x550Bộ  167,609Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M36x600Bộ  180,867Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M36x650Bộ  194,125Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M36x700Bộ  207,383Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M36x750Bộ  220,642Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M36x800Bộ  233,900Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M36x850Bộ  247,158Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M36x900Bộ  260,416Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M36x950Bộ  273,674Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M36x1000Bộ  286,932Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M36x1100Bộ  313,448Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M36x1200Bộ  339,964Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M36x1300Bộ  366,480Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M36x1500Bộ  419,513Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M36x2000Bộ  552,094Công ty OHIO®
  báo giá bulong neo m36

  Báo giá bulong neo m36

   5. Báo giá bu lông neo móng M39 sử dụng mác thép C45 cấp bền 5.6, 6.6:

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M39x400Bộ    100,099Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M39x450Bộ    111,473Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M39x500Bộ    123,846Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M39x550Bộ    134,219Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M39x600Bộ    144,592Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M39x650Bộ    154,966Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M39x700Bộ    165,339Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M39x750Bộ    175,712Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M39x800Bộ    206,085Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M39x850Bộ    206,458Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M39x900Bộ    216,832Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M39x950Bộ    227,205Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M39x1000Bộ    237,578Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M39x1100Bộ    248,325Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M39x1200Bộ    269,071Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M39x1300Bộ    309,817Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M39x1500Bộ    321,310Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M39x2000Bộ    405,043Công ty OHIO®
  báo giá bulong neo m39

  Báo giá bulong neo m39

  6. Báo giá bu lông neo móng M39 cấp bền 8.8:

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M39x400Bộ    170,082Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M39x450Bộ    188,641Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M39x500Bộ    204,201Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M39x550Bộ    219,761Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M39x600Bộ    235,321Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M39x650Bộ    250,881Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M39x700Bộ    266,441Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M39x750Bộ    282,000Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M39x800Bộ    297,560Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M39x850Bộ    313,120Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M39x900Bộ    328,680Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M39x950Bộ    344,240Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M39x1000Bộ    359,800Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M39x1100Bộ    390,919Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M39x1200Bộ    422,039Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M39x1300Bộ    453,159Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M39x1500Bộ    515,398Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M39x2000Bộ    670,996Công ty OHIO®
  bao-gia-bu-long-neo-m39

  Bao-gia-bu-long-neo-m39

  7. Báo giá bu lông neo móng M42, Bulong Ohio sử dụng mác thép C45 cấp bền 5.6, 6.6:

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M42x400Bộ    120,734Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M42x450Bộ    130,217Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M42x500Bộ    140,701Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M42x550Bộ    160,185Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M42x600Bộ    170,668Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M42x650Bộ    180,152Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M42x700Bộ    190,636Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M42x750Bộ    200,119Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M42x800Bộ    210,603Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M42x850Bộ    220,086Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M42x900Bộ    240,570Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M42x950Bộ    250,054Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M42x1000Bộ    260,537Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M42x1100Bộ    280,505Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M42x1200Bộ    300,472Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M42x1300Bộ    330,439Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M42x1500Bộ    370,374Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M42x2000Bộ    490,210Công ty OHIO®
  gia bulong neo m42

  Giá bulong neo M42

   8. Báo giá bu lông neo M42 cấp bền 8.8:

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M42x400Bộ    185.157Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M42x450Bộ    203.203Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M42x500Bộ    221.249Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M42x550Bộ    239.294Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M42x600Bộ    257.340Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M42x650Bộ    275.386Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M42x700Bộ    293.432Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M42x750Bộ    311.477Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M42x800Bộ    329.523Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M42x850Bộ    347.569Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M42x900Bộ    365.615Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M42x950Bộ    383.660Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M42x1000Bộ    401.706Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M42x1100Bộ    437.797Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M42x1200Bộ    473.889Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M42x1300Bộ    509.980Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M42x1500Bộ    582.163Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M42x2000Bộ    762.620Công ty OHIO®
  giá bulong neo m42

  Giá bulong neo m42

   9. Báo giá bu lông neo móng M45 sử dụng mác thép C45 cấp bền 5.6, 6.6:

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M45x400Bộ    170,580Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M45x450Bộ    180,018Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M45x500Bộ    190,456Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M45x550Bộ    210,894Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M45x600Bộ    220,333Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M45x650Bộ    240,771Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M45x700Bộ    250,209Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M45x750Bộ    270,647Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M45x800Bộ    280,086Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M45x850Bộ    300,524Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M45x900Bộ    310,962Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M45x950Bộ    320,400Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M45x1000Bộ    340,839Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M45x1100Bộ    370,715Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M45x1200Bộ    400,592Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M45x1300Bộ    430,468Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M45x1500Bộ    480,221Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M45x2000Bộ    620,402Công ty OHIO®
  Báo giá bulong neo M45

  Báo giá bulong neo M45

   10. Báo giá Bu lông neo M45 cấp bền 8.8:

  STTQuy cách Bu lông neoĐơn vịĐơn giáĐơn vị sản xuất
  1Giá Bu lông neo M45x400Bộ    232,018Công ty OHIO®
  2Giá Bu lông neo M45x450Bộ    252,734Công ty OHIO®
  3Giá Bu lông neo M45x500Bộ    273,449Công ty OHIO®
  4Giá Bu lông neo M45x550Bộ    294,165Công ty OHIO®
  5Giá Bu lông neo M45x600Bộ    314,881Công ty OHIO®
  6Giá Bu lông neo M45x650Bộ    335,597Công ty OHIO®
  7Giá Bu lông neo M45x700Bộ    356,312Công ty OHIO®
  8Giá Bu lông neo M45x750Bộ    377,028Công ty OHIO®
  9Giá Bu lông neo M45x800Bộ    397,744Công ty OHIO®
  10Giá Bu lông neo M45x850Bộ    418,460Công ty OHIO®
  11Giá Bu lông neo M45x900Bộ    439,175Công ty OHIO®
  12Giá Bu lông neo M45x950Bộ    459,891Công ty OHIO®
  13Giá Bu lông neo M45x1000Bộ    480,607Công ty OHIO®
  14Giá Bu lông neo M45x1100Bộ    522,038Công ty OHIO®
  15Giá Bu lông neo M45x1200Bộ    563,470Công ty OHIO®
  16Giá Bu lông neo M45x1300Bộ    604,901Công ty OHIO®
  17Giá Bu lông neo M45x1500Bộ    677,563Công ty OHIO®
  18Giá Bu lông neo M45x2000Bộ    873,466Công ty OHIO®
  Báo giá bu lông neo M45

  Báo giá bu lông neo M45

  Tham khảo thêm: Báo giá bu lông neo móng M12, M16, M18, M20, M24, M27, M30, M33, M48, M52, M56, M72, M100

  CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG:

  • Chất lượng: sản xuất đúng quy cách, cấp bền và vật liệu khách hàng yêu cầu.
  • Giao hàng: hỗ trợ giao hàng tận nơi, tiến độ cấp hàng nhanh nhất.
  • Giá cả: giá tốt nhất, tiết kiệm tối đa cho ngân sách của khách hàng.
  • Bảo hành đổi trả: hàng được bảo hành đổi trả nếu sản phẩm bị lỗi, sai quy cách.

  Quý khách cần tư vấn và báo giá bu lông neo móng xin vui lòng liên hệ:

  CÔNG TY TNHH OHIO INDOCHINA

  Địa chỉ: 187/7 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  VPGD và Nhà máy sản xuất: Tổ 28, KP2, Thạnh Xuân 14, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 028.6278.2407 | Fax: 028.3823.0599 | Hotline: 090.686.2407 | Email: info@ohioindochina.asia

  Share:

  Leave your thought